Natječaj za zapošljavanje - komunalni redar - isti je objavljen u Narodnim novinama dana 31. svibnja 2023. god - pogledaj natječaj

Natječaj za davanje u zakup javne površine KLASA: 363-05/23-50/18, URBROJ: 2198/24-04/01-23-1

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11 i 04/18, 112/19), raspisuje se Natječaj za zapošljavanje - komunalni redar - pogledaj dokument

Natječaj za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava KLASA: 363-05/23-50/17, URBROJ: 2198/24-04/01-23-1

Natječaj za prodaju osobnog vozila KLASA: 402-01/22-10/348, URBROJ: 2198/24-04/01-23-15 - pogledaj dokument

Natječaj za prodaju osobnog vozila KLASA: 402-01/22-10/348, URBROJ: 2198/24-04/01-23-7 - Pogledaj dokument

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Paga KLASA: 940-01/22-10/115, URBROJ: 2198/24-04/01-23-5 - pogledaj dokument

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH GRADA PAGA - pogledaj dokument

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora KLASA: 372-03/22-30/47, URBROJ: 2198/24-04/01-22-1 - pogledaj dokument

Natječaj za prodaju osobnog vozila KLASA: 402-01/22-10/348, URBROJ: 2198/24-04/01-22-5 - pogledaj dokument