Poziv na testiranje u svrhu provjere znanja i sposobnosti za kandidate prijavljene na Natječaj za prijam u službu u Grad Pag, Upravni odjel za komunalni sustav i imovinsko pravne poslove, na radno mjesto „samostalni upravni referent za komunalnu naknadu i razrez gradskih poreza“, - pogledaj javni poziv

0
0
0
s2smodern

0
0
0
s2smodern

Odluka o dodjeli financijskih potpora za financiranje javnih potreba u 2022. g - pogledaj odluku

0
0
0
s2smodern

Na temelju članka 34. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12,19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20 ), članka 32. Statuta Grada Paga (Službeni glasnik Grda Paga broj 5/21) i članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/21) sazivam 6. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 4. travnja 2022.godine. Sjednica će se održati u Kneževom dvoru, Trg k. P. Krešimira IV, s početkom u 13,00 sati.

Pogledaj dnevni red

0
0
0
s2smodern

Na temelju članka 34. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12,19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20 ), članka 32. Statuta Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga broj 5/21) i članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/21) sazivam 5. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 31. siječnja 2022.godine. Sjednica će se održati u prostorijama Kneţevog dvora, Pag, Trg k. P. Krešimira IV, s početkom u 14,00 sati. - pogledaj dnevni red

0
0
0
s2smodern

Radi predlaganja kandidata za javna priznanja Grada Paga, temeljem članka 10. ODLUKE O JAVNIM PRIZNANJIMA GRADA PAGA («Sluţbeni glasnik Grada Paga» 5/16 i 3/18), Gradonačelnik Grada Paga objavljuje

  • POZIV za predlaganje kandidata za javna priznanja Grada Paga - pogledaj
  • Prilog uz poziv - preuzmi
0
0
0
s2smodern

Poziv na testiranje u svrhu provjere znanja i sposobnosti - komunalni redar - pogledaj

0
0
0
s2smodern

Na temelju članka 34. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12,19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20 ), članka 32. Statuta Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga broj 5/21) i članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/21) sazivam 4. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 15. prosinca 2021.godine. Sjednica će se održati u prostorijama Kneţevog dvora, Pag, Trg k. P. Krešimira IV, s početkom u 12,30 sati. - pogledaj dnevni red

0
0
0
s2smodern

Poziv na testiranje u svrhu provjere znanja i sposobnosti - KLASA: 112-03/21-30/4, URBROJ: 2198/24-03/01-21-15 - pogledaj

0
0
0
s2smodern

Na temelju odredbi članka 131.,132. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), članka 2. Odluke o nerazvrstanim cestama („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 13/13), Odluke o utvrđivanju svojstva nerazvrstanih cesta javnog dobra u općoj uporabi KLASA: 402-01/20-10/115, URBROJ: 2198/24-05/01-20-7, od 28.12.2020. te Upute Središnjeg ureda Državne geodetske uprave, KLASA: 932-01/12-02/182, URBROJ: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012. godine, Grad Pag objavljuje

  • JAVNI POZIV u postupku evidentiranja dijela nerazvrstanih cesta na području Grada Paga - pogledaj
0
0
0
s2smodern