Na temelju odredbi članka 131.,132. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14, 110/19.) članka 2. Odluke o nerazvrstanim cestama („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 13/13) te Upute Središnjeg ureda Državne geodetske uprave, KLASA: 932-01/12-02/182, URBROJ: 541-03-1-12-28, od 24. listopada 2012. godine, Grad Pag objavljuje

JAVNI POZIV u postupku evidentiranja dijela nerazvrstanih cesta na području Grada Paga - pogledaj

0
0
0
s2smodern

Natječaj za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava KLASA: 363-05/21-50/51, URBROJ: 2198/24-04/01-21-1

0
0
0
s2smodern

OGLAS za prijem u službu Grad Pag (1 izvršitelj - oglas objavljen na stranicama HZZ) - pogledaj natječaj

0
0
0
s2smodern

OGLAS za prijem u službu Grad Pag (2 izvršitelja - oglas objavljen na stranicama HZZ) - pogledaj natječaj

0
0
0
s2smodern

ODLUKA o dodjeli financijskih potpora za financiranje javnih potreba u 2021. g - pogledaj

0
0
0
s2smodern

Natječaj za davanje u  zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga, KLASA:  372-03/21-30/16, URBROJ: 2198/24-04/01-21-1, od 11.05.2021. - pogledaj

0
0
0
s2smodern

Na temelju članka 5. Uredbe o postupku izdavanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (Narodne novine broj 36/04, 63/08 i 133/13 ) i članka 41. Statuta Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga broj 5/21) Gradonačelnik Grada Paga dana 20. travnja 2021. donosi

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Paga za 2021. godinu - pogledaj

0
0
0
s2smodern

Natječaj za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava KLASA: 363-05/21-50/34, urbroj: 2198/24-04/01-21/1 - pogledaj natječaj

- IZMJENU NATJEČAJA za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava (30.04.2021) - pogledaj

0
0
0
s2smodern

Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12 i 19/13) i članka 52. i 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/09 i 3/13) sazivam 24. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 30. ožujka 2021.godine. Sjednica će se održati u Kneževom dvoru, Trg k. P. Krešimira IV, s početkom u 12,00 sati.                                                                                                                                                                                                                                                                    

DNEVNI RED - preuzmi

0
0
0
s2smodern

Natječaj za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava na području Grada Paga KLASA: 363-05/21-50/17, URBROJ: 2198/24-04/01-21-1

LOKACIJE:

0
0
0
s2smodern