Na temelju članka 20. stavka 6. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (Narodne novine 17/19 i 98/19), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 16. Statuta Gradske knjižnice Pag i članka 20. Statuta Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/9, 9/10, 3/13, 2/16, 11/17,3/18 i 5/19) Gradsko vijeće Grada Paga raspisuje

  • NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice Pag - POGLEDAJ
0
0
0
s2smodern

Natječaj za davanje u zakup uredskog prostora KLASA: 372-03/21-30/20, URBROJ: 2198/24-04/21-21/1

0
0
0
s2smodern

Natječaj za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja pokretnih naprava KLASA: 363-05/21-50/109, URBROJ: 2198/24-04/01-21-3 - pogledaj natječaj

0
0
0
s2smodern

Natječaj za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja pokretnih naprava KLASA: 363-05/21-50/109, URBROJ: 2198/24-04/01-21-1

0
0
0
s2smodern

Na temelju članka 34. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12,19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20 ), članka 32. Statuta Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga broj 5/21) i članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/21) sazivam 1. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 20. srpnja 2021.godine. Sjednica će se održati u Kneževom dvoru, Trg k. P. Krešimira IV, s početkom u 9,00 sati.

POGLEDAJ POZIV

0
0
0
s2smodern

Poziv na testiranje u svrhu provjere znanja i sposobnosti za kandidate prijavljene na oglas za prijam u službu u Grad Pag, Upravni odjel za prostorno uređenje i gospodarstvo, na radno mjesto „komunalni redar“-na određeno vrijeme od 2 mjeseca, objavljen dana 11. lipnja 2021., koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti. - POGLEDAJ POZIV

0
0
0
s2smodern

OGLAS za prijem u službu Grada Paga (3 izvršitelja) - komunalno redarstvo - pogledajte natječaj

*Oglas objavljen na stranicama HZZ -11. lipnja 2021. godine

0
0
0
s2smodern

Na temelju odredbi članka 131.,132. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14, 110/19.) članka 2. Odluke o nerazvrstanim cestama („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 13/13) te Upute Središnjeg ureda Državne geodetske uprave, KLASA: 932-01/12-02/182, URBROJ: 541-03-1-12-28, od 24. listopada 2012. godine, Grad Pag objavljuje

JAVNI POZIV u postupku evidentiranja dijela nerazvrstanih cesta na području Grada Paga - pogledaj

0
0
0
s2smodern

Natječaj za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava KLASA: 363-05/21-50/51, URBROJ: 2198/24-04/01-21-1

0
0
0
s2smodern

OGLAS za prijem u službu Grad Pag (1 izvršitelj - oglas objavljen na stranicama HZZ) - pogledaj natječaj

0
0
0
s2smodern