• Odluka o sadržaju studije strateške procjene utjecaja na okoliš V: Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Paga - pogledaj
 • ODLUKA o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Paga - pogledaj
 • INFORMACIJE o provedbi strateške procjene utjecaja na okoliš V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Paga - pogledaj
 • Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Paga - pogledaj
 • Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za V. Izmjene i dopune Prostornog plana grada Paga - pogledaj
 • Obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš - pogledaj
 • Obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone Paška rebra 3 - zapad - pogledajte
 • Obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa "Prosika-Golija"-Pag - pogledajte
 • Obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa "Vodice" - pogledajte
 • Obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa "Bašaca" - pogledajte
 • Javni poziv u postupku evidentiranja dijela nerazvrstanih cesta na području Grada Paga (Paladinka NC13, Proboj NC 14 i Žestoko NC15) - pogledaj javni poziv
 • Javni poziv u postupku evidentiranja dijela nerazvrstanih cesta na području Grada Paga (Sv. Marija-NC10, Sv. Marko-NC-11 i Šimuni-NC-12) - pogledaj javni poziv
 • Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izradi IV. Izmjena i dopuna PPUG-a Paga - pogledaj odluku
 • Odluku o stavljanju van snage Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu IV. Izmjena i dopuna PPUG-a Paga - pogledaj odluku