Na temelju odredbi članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (»Narodne novine«, broj 141/06), Gradonačelnik Grada Paga donosi

ODLUKU
o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

I. Ovom Odlukom imenuje se Diogen Šuljić, pročelnik Upravnog odjela za proračun i financije, osobom zaduženom za nepravilnosti u Gradu Pagu.


Kontakt podaci osobe zadužene za nepravilnosti:
Telefon: 023 600 834
Fax: 023 611 153
E-mail: [email protected]

II. Sukladno odredbama članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru Diogen Šuljić obvezan je:

1. zaprimati obavijesti o nepravilnostima,
2. pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima,
3. sastavljati polugodišnje i godišnje izvješće o nepravilnostima iz članka 11., 13. i 14. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika,
4. surađivati s nadležnom ustrojstvenom jedinicom u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor i drugim nadležnim tijelima,

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Grada Paga.

KLASA: 023-06/13-01/6
URBROJ: 2198/24-30-13-1
Pag, 22.ožujka 2013.

Gradonačelnik, Ante Fabijanić, v.r