Grad Pag pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave radova: Izvođenje radova na sanaciji obalnog zida Prosika, evidencijski broj nabave: MV 43/22. Obavijest o nadmetanje objavljena je u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2022/ S OF2-0019642 s pripadajućom dokumentacijom.

Grad Pag pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave robe: Nabava kompostera , evidencijski broja MV: 49/21, Obavijest o nadmetanju objavljena je u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2021/S-0F2-0045207 s pripadajućom dokumentacijom.

Grad Pag pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave robe: Opskrba električnom energijom , evidencijski broja MV: 35/21, Obavijest o nadmetanju objavljena je u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2021/S-0F2-0036639 s pripadajućom dokumentacijom.

Naručitelj, Grad Pag, planira pokrenuti novi otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova sanacija odlagališta otpada „Sv. Kuzam“, Grad Pag / Etapa 1 – Faza 2.
Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), Naručitelj ovim putem stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju koja sadržava:

- Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresranim gospodarskim subjektima - pogledaj

Naručitelj, Grad Pag, planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova sanacija odlagališta otpada „Sv. Kuzam“, Grad Pag / Etapa 1 – Faza 2.
Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), Naručitelj ovim putem stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju koja sadržava:

Grad Pag pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave usluga: Izrada muzeološko/interpretacijskog programa s troškovnikom unutrašnjeg uređenja i opreme samostana ( Crkva Marijina Uznesenja sa samostanom u Starom gradu )-interpretacijsko multimedijski centar, evidencijski broj nabave : MV: 03/19, Obavijest o nadmetanju objavljena je u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2019/S 0F2-0033193 s pripadajućom dokumentacijom.

- Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresranim gospodarskim subjektima - pogledaj

Naručitelj, Grad Pag, planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti za nabavu usluga izrade Idejnog rješenja ,glavnog i izvedbenog projekta obnove i prenamjene samostana u interpretacijski –multimedijski centar sa smještajnim kapacitetima za potrebe razvoja arheološkog turizma Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), Naručitelj ovim putem stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju koja sadržava:

Naručitelj, Grad Pag, planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti za nabavu pružanja energetskih usluga u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti na području grada Paga.
Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), Naručitelj ovim putem stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju koja sadržava:

Naručitelj Grad Pag pokrenuo je postupak jednostavne nabave Usluge izrade Studije poslovnog modela razvoja difuznog/integralnog hotela u gradskoj jezgri grada Paga koja je zaštićena kao kulturno –povijesna cjelina (Z-5123)-max 12 jedinica, Evidencijski broj nabave 05/19, a za koju sukladno članku 12. stavak 1. točka 1b Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 – dalje u tekstu: ZJN 2016) nije obvezan provesti jedan od postupaka propisan Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost nabave radova manja od 200.000,00 kuna bez PDV-a. Stoga se nabava provodi sukladno odredbama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave.
Na temelju članka 6. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave ( Službeni glasnik Grada Paga br. 5/09, 9/10,3/13 i 2/16) i Odluke Gradonačelnika o početku postupka jednostavne nabave, Klasa: 330-01/19-10/2; URBROJ: 2198/24-04/01-19-2 od 18.02.2019, ovim putem pozivamo sve zainteresirane subjekte na dostavu ponude sukladno slijedećim uvjetima i zahtjevima koji predstavljaju osnovne elemente za izradu ponude:

Grad Pag pokrenuo je postupak jednostavne nabave usluga: IV. Izmjene i dopune PPUG-a, evidencijski broj nabave: BN 01/18. Poziv na dostavu ponuda upućen je na adrese triju gospodarskih subjekta:

  1. CRTKANO d.o.o., Zagorska 3, 10360 Sesvete
  2. ARKITEKTURA U BIJELOM d.o.o., Ribučka 9, 10000 Zagreb
  3. ZONA KVADRAT j.d.o.o.o, Prilaz zagrebačkoj cesti 5,10010 Zagreb

Krajnji rok za dostavu ponuda je 28.03.2018. do 11:00 h