Grad Pag pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave usluga: Izrada muzeološko/interpretacijskog programa s troškovnikom unutrašnjeg uređenja i opreme samostana ( Crkva Marijina Uznesenja sa samostanom u Starom gradu )-interpretacijsko multimedijski centar, evidencijski broj nabave : MV: 03/19, Obavijest o nadmetanju objavljena je u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2019/S 0F2-0033193 s pripadajućom dokumentacijom.