Naručitelj, Grad Pag, planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti za nabavu pružanja energetskih usluga u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti na području grada Paga.
Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), Naručitelj ovim putem stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju koja sadržava:


· Opis predmeta nabave;
· Tehničke specifikacije“;
· Posebne uvjete za izvršenje ugovora;
· Kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta;
· Kriterije za odabir ponude.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 (pet) dana, računajući od dana objave ove dokumentacije na internetskim stranicama Naručitelja, odnosno na stranicama Grada Paga, te u EOJN. Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: nabava@pag.hr ili putem Eojn.
Po isteku roka od 5 (pet) dana od objave ove dokumentacije na internetskim stranicama, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće, a koje će u roku od 7 (sedam) dana od završetka prethodnog savjetovanja objaviti na svojim internetskim stranicama .

               - Dokumentacija o nabavi - preuzmi

              - Prilog 6.4. - Tražene specifikacije za cestovne svjetiljke - preuzmi

              - Prilog 6.4. - Tražene specifikacije za dekorativne svjetiljke - preuzmi

              - Prilog 6.4. Tražene specifikacije za sustav upravljenja i nadzora rasvjetom - preuzmi

              - Prilog 6.5. - Projektni zadatak - preuzmi

              - Prilog 6.6. - Referentno stanje tretiranog zahvata postojeće javne rasvjete grada Paga - preuzmi