- Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresranim gospodarskim subjektima - pogledaj

Naručitelj, Grad Pag, planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova sanacija odlagališta otpada „Sv. Kuzam“, Grad Pag / Etapa 1 – Faza 2.
Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), Naručitelj ovim putem stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju koja sadržava:

 


· Nacrt Dokumentacije o nabavi
· Tehnički opis
· Glavni projekt
· Troškovnik
· Građevinska dozvala
- Obrasci


Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 dana računajući od dana objave ove dokumentacije na internetskim stranicama Naručitelja, odnosno na stranicama Grada Paga, te u EOJN . Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: [email protected] ili putem Eojn.
Po isteku roka od 5 (pet) dana od objave ove dokumentacije na internetskim stranicama, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće, a koje će u roku od 7 (sedam) dana od završetka prethodnog savjetovanja objaviti na internetskim stranicama .svojim

Klasa:330-01/19-10/11
URBROJ: 2198/24-02/03-19-3

 Prilozi:

- Dokumentacija o nabavi - preuzmi

- Tehnički opis - preuzmi

- Glavni projekt Etapa 1 faza 2 - preuzmi

- Troškovnik Etapa 1 faza 2 - preuzmi

- Građevinska dozvola - preuzmi

- Popis projekta za bodovanje - preuzmi

- Izjava o ukupnom prometu - preuzmi

- Elaborat zaštite na radu - preuzmi

- Elaborat zaštite od požara - preuzmi

- Deponij Pag dopuna rujan 2019 - preuzmi