Naručitelj Grad Pag pokrenuo je postupak jednostavne nabave Usluge izrade Studije poslovnog modela razvoja difuznog/integralnog hotela u gradskoj jezgri grada Paga koja je zaštićena kao kulturno –povijesna cjelina (Z-5123)-max 12 jedinica, Evidencijski broj nabave 05/19, a za koju sukladno članku 12. stavak 1. točka 1b Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 – dalje u tekstu: ZJN 2016) nije obvezan provesti jedan od postupaka propisan Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost nabave radova manja od 200.000,00 kuna bez PDV-a. Stoga se nabava provodi sukladno odredbama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave.
Na temelju članka 6. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave ( Službeni glasnik Grada Paga br. 5/09, 9/10,3/13 i 2/16) i Odluke Gradonačelnika o početku postupka jednostavne nabave, Klasa: 330-01/19-10/2; URBROJ: 2198/24-04/01-19-2 od 18.02.2019, ovim putem pozivamo sve zainteresirane subjekte na dostavu ponude sukladno slijedećim uvjetima i zahtjevima koji predstavljaju osnovne elemente za izradu ponude: