Grad Pag pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave robe: Opskrba električnom energijom , evidencijski broja MV: 35/21, Obavijest o nadmetanju objavljena je u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2021/S-0F2-0036639 s pripadajućom dokumentacijom.