Grad Pag pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave robe: Nabava kompostera , evidencijski broja MV: 49/21, Obavijest o nadmetanju objavljena je u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2021/S-0F2-0045207 s pripadajućom dokumentacijom.