Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12 i 19/13) i članka 52. i 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/09 i 3/13) saziva se 17. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 27. veljače 2020. godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga, Branimirova obala1, s početkom u 11,00 sati.

  • Poziv & Dnevni red sjednice - pogledaj
0
0
0
s2smodern

Javni natječaj za prijem u službu, u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gospodarstvo

Natječaj objavljen u Narodnim novinama 19.02.2020

0
0
0
s2smodern

Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada paga - k.č. 10558 k.o. Pag

0
0
0
s2smodern

 Natječaj za prijem u službu vježbenika u Grad Pag, Upravni odjel za proračun i financije, na radno mjesto „viši stručni suradnik za proračun i financije“ - 1 izvršitelj/izvršiteljica

0
0
0
s2smodern

8/20 - Upravni odjel za prostorno uređenje i gospodarstvo na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Paga za 2020. godinu namijenjenih financiranju programa , projekata i javnih potreba ( Klasa :402-03/20-30/1; URBROJ: 2198/24-04/01-20-2 ) i članka 19. Pravilnika o financiranju programa, projekta i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Paga ( Službeni glasnik Grada Paga 1/17, 1/18 i 3/19 ) dana 05. veljače 2020 godine raspisuje:

Javni natječaj za financiranje programa i projekata javnih potreba sredstvima proračuna Grada Paga za 2020 godinu

DOKUMENTACIJA:

0
0
0
s2smodern

7/20 - Javni natječaj za povjeravanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Paga

0
0
0
s2smodern

5/20 - NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja pokretnih naprava

0
0
0
s2smodern

Natječaj za prodaju zemljišta KLASA: 940-01/20-20/10, URBROJ 2198/24-04/01-20-1

0
0
0
s2smodern

Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Paga na predjelu Vodice

0
0
0
s2smodern

Natječaj za organizaciju Paškog zimskog karnevala 2020. godine

0
0
0
s2smodern