Natječaj za davanje u zakup javne površine KLASA: 363-05/20-50/54, URBROJ: 2198/24-04/01-20-1

0
0
0
s2smodern

Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12 i 19/13) i članka 52. i 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/09 i 3/13) sazivam 19. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 23. lipnja 2020.godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga, Branimirova obala1, s početkom u 11,00 sati.
Za sjednicu predlažem - Verifikacija zapisnika sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Paga - DNEVNI RED -pogledaj

0
0
0
s2smodern

Predsjednik Republike Hrvatske je 20. svibnja 2020.godine donio Odluku o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor. Izbori će se održati u nedjelju, 5.srpnja 2020. godine.

Više informacija pročitajte ovdje

0
0
0
s2smodern

Na temelju članka 3. i 7. Odluke o poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Paga («Službeni glasnik Grada Paga“ broj 1/19), Gradonačelnik Grada Paga raspisuje NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga Predmet zakupa je dio poslovnog prostora, u površini od 70 m2, koji se nalazi u Gradu Pagu, na kat.č.br. 12223 k.o. Pag, tzv. «II MAGAZIN», na adresi Prosika bb, ukupne površine 438 m2. - pogledaj natječaj

0
0
0
s2smodern

Natječaj za davanje u zakup javne površine KLASA: 363-05/20-50/25, URBROJ: 2198/24-04/01-20-1

  • Natječaj za davanje u zakup javne površine - pogledaj
  • Skica lokacije - pogledaj
0
0
0
s2smodern

Na temelju članka 5. Uredbe o postupku izdavanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (Narodne novine broj 36/04, 63/08 i 133/13 ) i članka 32. Statuta Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga broj 5/09, 9/10, 3/13, 2/16, 11/17, 3718 i 5/19) Gradonačelnik Grada Paga dana 22. travnja 2020. donosi

0
0
0
s2smodern

Natječaj za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava KLASA:363-05/20-50/19, URBROJ: 2198/24-04/01-20-1, zajedno sa lokacijama

0
0
0
s2smodern

Odluka o odabiru ponuda pristiglih na Natječaj za davanje u zakup javne površine KLASA: 363-05/20-50/14, URBROJ: 2198/24-04/01-20-21 - pogledaj odluku

0
0
0
s2smodern

Odluka o odabiru ponuda pristiglih na Natječaj za davanje u zakup javne površine KLASA: 363-05/20-50/9, URBROJ: 2198/24-04/01-20-7 - pogledaj dokument

0
0
0
s2smodern

Djelatnici tvrtke CIKLON d.o.o. za sanitarnu zaštitu čovjekove okoline, Zadar provoditi će mjere sustavne deratizacije na području Grada Paga.

0
0
0
s2smodern