11/20 - Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada paga - k.č. 10558 k.o. Pag

10/20 - Natječaj za prijem u službu vježbenika u Grad Pag, Upravni odjel za proračun i financije, na radno mjesto „viši stručni suradnik za proračun i financije“ - 1 izvršitelj/izvršiteljica

9/20 - Upravni odjel za prostorno uređenje i gospodarstvo na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Paga za 2020. godinu namijenjenih financiranju programa , projekata i javnih potreba ( Klasa :402-03/20-30/1; URBROJ: 2198/24-04/01-20-2 ) i članka 19. Pravilnika o financiranju programa, projekta i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Paga ( Službeni glasnik Grada Paga 1/17, 1/18 i 3/19 ) dana 05. veljače 2020 godine raspisuje:

Javni natječaj za financiranje programa i projekata javnih potreba sredstvima proračuna Grada Paga za 2020 godinu

DOKUMENTACIJA:

8/20 - Godišnji Plan za 2020 - pogledaj dokument

7/20 - Javni natječaj za povjeravanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Paga

6/20 - Odluka o poništenju Natječaja za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Paga KLASA: 932-01/18-10/88, URBROJ: 2198/24-04/01-20-16, od 28.01.2020.

5/20 - NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja pokretnih naprava

4/20 - Natječaj za prodaju zemljišta KLASA: 940-01/20-20/10, URBROJ 2198/24-04/01-20-1

3/20 - Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Paga na predjelu Vodice

2/20 - Natječaj za organizaciju Paškog zimskog karnevala 2020. godine