19/20- Natječaj za davanje u zakup javne površine KLASA: 363-05/20-50/25, URBROJ: 2198/24-04/01-20-1

  • Natječaj za davanje u zakup javne površine - pogledaj
  • Skica lokacije - pogledaj

18/20 - Obavještavaju se kandidati prijavljeni na oglas za prijam u službu u Grad Pag, Upravni odjel za prostorno uređenje i gospodarstvo, na radno mjesto „komunalni redar“, objavljen dana 11. svibnja 2020., koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti.

Natječaj dana 11. svibnja 2020. objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

17/20 - Natječaj  dana 11. svibnja 2020. objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Natječaj za radno mjesto-komunalni redar - pogledaj natječaj

16/20 - Natječaj za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava KLASA:363-05/20-50/19, URBROJ: 2198/24-04/01-20-1, zajedno sa lokacijama .

Odluka o odabiru ponuda pristiglih na Natječaj za davanje u zakup javne površine KLASA: 363-05/20-50/14, URBROJ: 2198/24-04/01-20-21 - pogledaj odluku

Odluka o odabiru ponuda pristiglih na Natječaj za davanje u zakup javne površine KLASA: 363-05/20-50/9, URBROJ: 2198/24-04/01-20-7 - pogledaj dokument

15/20 - Natječaj za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava KLASA: 363-05/20-50/14, URBROJ: 2198/24-04/01-20-1 te molim da isti danas objavite na web stranici Grada Paga

 

14/20 - Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Paga KLASA: 932-01/18-10/87, URBROJ: 2198/24-04/01-20-14, od 10.03.2020. - pogledaj natječaj

13/20 - NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja pokretnih naprava

12/20 - Javni natječaj za prijem u službu, u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gospodarstvo

- Natječaj objavljen u Narodnim novinama 19.02.2020