Natječaj za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava KLASA: 363-05/24-50/20, URBROJ: 2198/24-04/01-24-1

LOKACIJE