Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Paga KLASA: 944-01/23-10/1, URBROJ: 2198/24-04/01-23-8 - pogledaj dokument