Sukladno članku 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15) Grad Pag objavljuje Nacrt Prometnog elaborata-Usklađenje prometne signalizacije u gradu Pagu i njegovim naseljima. Na nacrt prijedloga Elaborata zainteresirane osobe mogu najkasnije do 07. svibnja 2019. dostaviti svoje prijedloge i mišljenja na adresu: Grad Pag, Branimirova obala 1, 23 250 Pag ili na e-mail adresu: [email protected].

Uvid u nacrt prijedloga Elaborata biti će omogućen tijekom trajanja javnog savjetovanja u Pagu, u Gradskoj vijećnici, na adresi Branimirova obala 1, svakim radnim danom od 09:00 do 14:00 sati i na službenim stranicama Grada Paga.

 • 1 Podrucje grada Paga - pdf
 • B.2.7 Naselje Vodice - pdf
 • B.2.17 Hotel Belevue - pdf
 • B2.2 Naselje Pag - pdf
 • B2.3 Naselje Pag - pdf
 • B2.4 Naselje Pag - pdf
 • B2.5 Naselje Sv.Jelena - pdf
 • B2.6 Naselje Vodice - pdf
 • B2.8 Naselje Bosana - pdf
 • B2.9 Naselje Dubrava - pdf
 • B2.14 Prometna signalizacija u podrucju skole - pdf
 • B2.15 Uzdignuta ploha Velebitska ulica - pdf
 • B2.16 Bocna parkiralista Ul A Stepinca - pdf
 • B2.18 Prosika ulica - pdf
 • Naselej Dinjiska - pdf
 • Naselje Proboj - pdf
 • Naselje Gorica - pdf
 • Naselje Kosljun - pdf
 • Naselje Miskovici - pdf
 • Naselje Simuni - pdf
 • Naselje Stara Vas - pdf
 • Naselje Vlasici Smokvica - pdf
 • Obrazac za sudjelovanje - preuzmi
0
0
0
s2smodern

 Oglas za prijem u službu na radno mjesto u djelokrugu poslova spremačica-dostavljač - pogledaj

0
0
0
s2smodern

Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12 i 19/13) i članka 52. i 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/09 i 3/13) sazivam 13. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 16. travnja 2019.godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga, Branimirova obala1 s početkom u 11,00 sati.

Dnevni red

0
0
0
s2smodern

Na temelju članaka 29. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11 i 04/18), pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno uređenje raspisuje Oglas za prijem u službu u Grad Pag, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje, na radno mjesto komunalni redar - pogledaj oglas

0
0
0
s2smodern

Na temelju članka 2. Pravilnika o načinu i uvjetima postavljanja kioska i pokretnih naprava (“Službeni glasnik Grada Paga“ broj 2/17), Gradonačelnik Grada Paga raspisuje; Natječaj za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava - pogledaj tekst natječaja

0
0
0
s2smodern

Objava biračima vezano za Odluku o rspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) manjine i Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokane i područne (regionalne)samouprave- OBAVIJEST BIRAČIMA

0
0
0
s2smodern

Dežurstvo u vezi provedbe izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji će se održati u nedjelju, 5. svibnja 2019. organizirat će se u prostorijama suda u Pagu, Knežev dvor, Trg Petra Krešimira IV:

0
0
0
s2smodern

Predsjednica Republike Hrvatske je 25.ožujka 2019. godine donjela Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europskom parlamentu iz Republike Hrvatske.

Više informacija u dokumentu

0
0
0
s2smodern

Na temelju raspisanog NATJEĈAJA za podnošenje prijava radi dodjele stipendija uĉenicima i studentima, a sukladno ĉlanku 9.i 20. Odluke o gradskim stipendijama „Službeni glasnik Grada Paga broj 9/16) Gradonaĉelnik Grada Paga dana 25. ožujka 2019.godine, utvrđuje RANG LISTU STUDENATA I UČENIKA

0
0
0
s2smodern

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora koji se nalazi u Gradu Pagu, u prizemlju zgrade izgrađene na kat.čest. 15443 k.o. Pag, na adresi Vela ulica 12 - WORD dokument

0
0
0
s2smodern