Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12 i 19/13) i članka 52. i 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/09 i 3/13) sazivam nastavak 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Paga za dan 28. prosinca 2020.godine. Sjednica će se održati u prostorijama Kneževog dvora u Pagu, Trg k.P.Krešimira IV, s početkom u 12,30 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Paga Dario Grašo,v.r.

Pogledaj dokument

0
0
0
s2smodern