Natječaj za dodjelu stipendija studentima i učenicima u školskoj i akademskoj 2018/2019. godini

0
0
0
s2smodern

Na temelju članaka 29. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11 i 04/18) i Zaključka Gradonačelnika Grada Paga (KL:112-03/19-30/1, ur.broj: 2198/24-04/01-19-1, od 03.01.2019.), pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno uređenje raspisuje OGLAS za prijam u službu u Grad Pag, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje, na radno mjesto: - referent za komunalnu naknadu i razrez gradskih poreza - pogledaj dokument

0
0
0
s2smodern

 Natječaj za organizaciju Paškog zimskog karnevala 2019. godine - WORD dokument

0
0
0
s2smodern

Na temelju ĉlanka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumaĉenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12 i 19/13) i ĉlanka 52. i 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/09 i 3/13) sazivam 9. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 20. prosinca 2018.godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga, Branimirova obala1 s poĉetkom u 14,00 sati. Dnevni red

0
0
0
s2smodern

Povjerenstvo za provedbu Natječaja za prijem u službu na radno mjesto administrativni tajnik u upravnom odjelu -Uredu Grada, a koji je objavljen u Narodnim novinama, na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici i oglasnoj ploči Grada Paga 28. studenog 2018. objavljuje - Obavijest o testiranju kandidata - pogledaj dokument

0
0
0
s2smodern

Radi predlaganja kandidata za javna priznanja Grada Paga, temeljem članka 4. ODLUKE O JAVNIM PRIZNANJIMA GRADA PAGA («Sluţbeni glasnik Grada Paga» 5/16 i 3/18), Gradonačelnik Grada Paga objavljuje

  • POZIV - predlaganja kandidata za javna priznanja Grada Paga - preuzmi
  • Obrazac 1 i 2 - preuzmi
0
0
0
s2smodern

 Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Paga - PDF dokument

0
0
0
s2smodern

1. Predmet zakupa je davanje u zakup dijela poslovnog prostora te montažnih drvenih kućica i klizališta u poslovnom prostoru, koji se nalazi u Gradu Pagu, na kat.č.br. 12223 k.o. Pag, tzv. «II MAGAZIN», na adresi Prosika bb, ukupne površine 438 m2, kako slijedi: pogledaj dokument

0
0
0
s2smodern

 Javni natječaj za prijem u službu u Uredu Grada na radno mjesto administrativnog tajnika/administrativne tajnice- 1 izvršitelj/izvršiteljica - PDF dokument

  • UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA - 12.12.2018 - pogledaj

0
0
0
s2smodern

Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12 i 19/13) i članka 52. i 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/09 i 3/13) sazivam 8. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 15. studenog 2018.godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga, Branimirova obala 1 s početkom u 13,30 sati.

DNEVNI RED - pogledaj

0
0
0
s2smodern