Na temelju ĉlanka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumaĉenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12, 19/13 137/15 i 123/17) i ĉlanka 52. i 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga (Sluţbeni glasnik Grada Paga 5/09 i 3/13) s a z i v a m
4. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 1. ožujka 2018.godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga, Branimirova obala1 s poĉetkom u 13,00 sati.

0
0
0
s2smodern

U Službenom glasniku Grada Paga objavljen je godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom. Izdvojeni tekst možete pročitati OVDJE a grafički prikaz pogledati u nastavku

0
0
0
s2smodern

Grad Pag je 2. veljače 2018. raspisao Natječaj za financiranje javnih potreba u 2018. Rok za podnošenje prijava je 5. ožujka 2018.
Cijeli tekst natječaja možete pogledati ovdje, kao i upute za prijavitelje.
Obrasci:
B1-obrazac opći podatci o prijavitelju
B2-obrazac opis programa ili projekta
B3-obrazac proračun programa ili projekta
B4-Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
B5- Izjava o nekažnjavanju
C1-Obrazac opisnog izvještaja projekta
C2-Obrazac financijskog izvještavanja

0
0
0
s2smodern

 NATJEČAJ za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u šatoru za vrijeme zimskog karnevala - WORD dokument

0
0
0
s2smodern

 Natječaj za davanje u zakup poslovni prostor II Magazin - pdf dokument

0
0
0
s2smodern

Na temelju članka 26.lzjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću direktorica društva RADIO PAG, društvo sa ograničenom odgovornošću za pružanje audio usluga sa sjedištem u Pagu, Golija 21 (u daljnjem tekstu: RADIO PAG d.o.o.) donosi slijedeću ODLUKU o poništenju natječaja za radno mjesto glavni urednik/novinar - Odluka u privitku

0
0
0
s2smodern

Natječaj za davanje u zakup poslovnog postora u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti za vrijeme zimskog karnevala - WORD dokument

0
0
0
s2smodern

Poziv za predlaganje kandidata za javna priznanja Grada Paga i obrazac za predlaganje preuzmite u nastavku

0
0
0
s2smodern

Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 52. i 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/09 i 3/13)sazivam 3. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA - Pogledaj dnevni red

0
0
0
s2smodern
Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora - tzv. II. Magazin u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti za vrijeme zimskog karnevala - WORD dokument
0
0
0
s2smodern