Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izradi IV. Izmjena i dopuna PPUG-a Paga - pogledaj odluku

0
0
0
s2smodern

Odluku o stavljanju van snage Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu IV. Izmjena i dopuna PPUG-a Paga - pogledaj odluku

0
0
0
s2smodern

 

Oglas za prijam u službu na radno mjesto "komunalni redar" - pogledaj oglas

0
0
0
s2smodern

 Natječaj za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava

0
0
0
s2smodern

Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12, 19/13 137/15 i 123/17) i članka 52. i 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/09 i 3/13) saziva se 5. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 23. travnja 2018.godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga, Branimirova obala 1 s početkom u 12,00 sati.

0
0
0
s2smodern

Na temelju članka 2. Pravilnika o načinu i uvjetima postavljanja kioska i pokretnih naprava (“Službeni glasnik Grada Paga“ broj 2/17), Gradonačelnik Grada Paga raspisuje: NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja pokretnih naprava 

Ispravak natječaja

Pogledaj dokument natječaja

0
0
0
s2smodern

Oglas za prijem u službu Grada Paga- Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje - radno mjesto komunalni redar - WORD dokument

0
0
0
s2smodern

Odredbama Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik Grada Paga“, broj: 8/15, 2/17) zabranjeno je postavljanje klima uređaja na pročeljima zgrada u staroj gradskoj jezgri grada Paga, a postavljanje ostalih predmeta (reklame, reklamne ploče, ormarići, jarboli za zastave, plakati, natpisi na platnu i sl.) dopušteno je isključivo uz odobrenje za postavljanje koje izdaje Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje Grada Paga.

0
0
0
s2smodern

Na temelju ĉlanka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumaĉenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12, 19/13 137/15 i 123/17) i ĉlanka 52. i 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga (Sluţbeni glasnik Grada Paga 5/09 i 3/13) s a z i v a m
4. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 1. ožujka 2018.godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga, Branimirova obala1 s poĉetkom u 13,00 sati.

0
0
0
s2smodern

U Službenom glasniku Grada Paga objavljen je godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom. Izdvojeni tekst možete pročitati OVDJE a grafički prikaz pogledati u nastavku

0
0
0
s2smodern