Pozivaju sve vlasnike koji imaju zemljište na području katastarske općine Kolan (naselje Mandre i područje Sveti Duh) na javnu tribinu koji će se održati 25. rujna 2017. g. (ponedjeljak) u prostorijama Svečane sale na katu općinske zgrade u Kolanu u 17,00 h. Javna tribina će se održati u svrhu upoznavanja vlasnika zemljišta sa provođenjem katastarske izmjere i obnove zemljišne knjige na području dijelova katastarske općine Kolan.

OPĆINA KOLAN

0
0
0
s2smodern

pexels photo 340705

Obavještavaju se fizičke i pravne osobe koje su pretrpjele štetu izazvanu nevremenom dana 11. rujna 2017. na području Grada Paga da se štete prijavljuju sukladno Uputama za prijavu štete na Obrascima EN-P.

Upute i obrasci dostupni su na ovoj web stranici i u Uredu Grada, Branimirova obala 1.

Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda i Metodologiji za procjenu štete od nepogoda početak zaprimanja ispunjenih obrazaca je od trenutka kada župan Zadarske županije proglasi elementarnu nepogodu.

Krajnji rok za prijavu štete i dostavu obrazaca je  8 dana od dana proglašenja elementarne nepogode.

0
0
0
s2smodern
Poziv na uvid u spis predmeta - Čistoća Pag d.o.o -PDF dokument
0
0
0
s2smodern

Na temelju ĉlanka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi („NN" broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumaĉenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12 i 19/13) i ĉlanka 52. i 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/09 i 3/13)


s a z i v a m


1. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 1. kolovoza 2017.godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga, Branimirova obala 1 s poĉetkom u 11,00 sati.

0
0
0
s2smodern

Javna rasprava o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Proboj - PDF dokument

0
0
0
s2smodern

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava u razdoblju od 10.-14. srpnja ove godine u našoj lokalnoj sredini održati će informativne radionice vezano na natječaj " ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA" koji je u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali",

0
0
0
s2smodern

Natječaj za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava - PDF dokument

0
0
0
s2smodern

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga - PDF dokument

0
0
0
s2smodern

Na službenim stranicama LAG-a Mentorides, 28.lipnja 2017., objavljen je natječaj za ZAPOSLENIKA U UREDU LAG-a u Pagu.

0
0
0
s2smodern

„Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost", kojom se pozivaju da u roku od 30 dana, odnosno u razdoblju od 16. lipnja 2017. do 16. srpnja 2017. podnesu Agenciji za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78., zahtjev za sklapanje ugovora o privremenom korištenju sukladno članku 48. stavku 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine broj 39/13 i 48/15) i Naputku ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine", br. 53/17).

Naputak i obrazce te više informacija pročitajte OVDJE

0
0
0
s2smodern