Na temelju ĉlanka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumaĉenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12 i 19/13) i ĉlanka 52. i 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/09 i 3/13) sazivam 9. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 20. prosinca 2018.godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga, Branimirova obala1 s poĉetkom u 14,00 sati. Dnevni red

0
0
0
s2smodern