Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12 i 19/13) i članka 52. i 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/09 i 3/13)

 

s a z i v a m

14. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 18. srpnja 2019.godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga, Branimirova obala 1, s početkom u 11,00 sati.
Za sjednicu predlažem
- Verifikacija zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Paga

D N E V N I  R E D  


Prijedlozi:
1. ODLUKA o davanju suglasnosti na STATUT Dječjeg vrtića Paški mališani Pag
2. ODLUKA o davanju suglasnosti na PRAVILNIK o unutarnjem ustrojstvu i načinu
rada Dječjeg vrtića Paški mališani Pag
3. ODLUKA o dopunama Odluke o osnivnaju Dječjeg vrića Paški mališani Pag
4. ODLUKA o imenovanju ulice ,
5. ODLUKA o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Paga,
6. ODLUKA o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Košljun,
7. ODLUKA o donošenju Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Proboj,
8. ODLUKA o donošenju Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa Prosika – Golija,
9. ODLUKA o komunalnom redu,
10. ODLUKA o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja
s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama,
11. ODLUKA o davanju suglasnosti za provođenje postupka izvlaštenja (kružni tok)
12. IZVJEŠTAJ o radu gradonačelnika Grada Paga od srpnja 2018. do lipnja 2019.godine
13. ODLUKA o usklađenju prometne signalizacije u Gradu Pagu,
14. ODLUKA o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Paga za 2018.godinu,
15. ODLUKA o pokriću manjka u Proračunu Grada Paga iz prethodnog razdoblja,
16. I Izmjene i dopune PRORAČUNA GRADA PAGA za 2019.godinu i projekcije za
2020. i 2021.godinu,
16.1. Izmjena PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Paga
za 2019.godinu,
16.2. Izmjena PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Paga za
2019.godinu,
16.3. PROGRAM javnih potreba u području odgoja i obrazovanja za 2019.godinu,
16.4. PROGRAM javnih potreba u kulturi za 2019.godinu,
16.5. PROGRAM javnih potreba u sportu za 2019.godinu,
16.6. PROGRAM javnih potreba i programa ostalih društvenih djelatnosti i razvoja civilnog
društva za 2019.godinu,

 

17. ODLUKA o kratkoročnom zaduženju putem okvirnog kredita po poslovnom računu,
18. ODLUKA o utrošku sredstava boravišne pristojbe za 2019.godinu,
-Vijećnička pitanja.

Gradskog vijeća Grada Paga
Domagoj Vičević,v.r.

 

0
0
0
s2smodern