Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN" broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08 36/09 ,150/11, 144/12 i 19/13)
s a z i v a m

4. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 21. listopada 2015.godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga s početkom u 11,30 sati.

 

Za sjednicu predlažem
- Verifikaciju zapisnika 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Paga

D N E V N I R E D

1.Razmatranje Izvještaja o radu za razdoblje siječanj-lipanj 2015.godine:
1.1. Komunalnog društva Pag d.o.o.
1.2. Čistoće Pag d.o.o.
1.3. PAG II d.o.o.
1.4. Gradske knjižnice Pag
1.5. Dječjeg vrtića „Paški mališani" Pag
1.6. Centra za kulturu i informacije Pag
2. Prijedlog POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA o izvršenju Proračuna Grada Paga
(za razdoblje od 01.siječnja do 30. lipnja 2015.godine),
3.1. Prijedlog ODLUKE o osnivanju Centra za kulturu Pag,
3.2. Prijedlog ODLUKE o imenovanju privremenog ravnatelja Centra za kulturu Pag,
4. Prijedlog ODLUKE o izmjeni i dopuni Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun
plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Paga,,
5. Prijedlog ODLUKE o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz
Proračuna Grada Paga,
- Vijećnička pitanja.

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Paga
Edo Komadina,v.r.

0
0
0
s2smodern