3. Obavijest O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA PAGA

Temeljem članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( Narodne novine broj 76/07 i 38/09) i Odluke o izradi izmjene i dopune PPUG Paga (  „Službeni glasnik Grada Paga“ broj 4/10 ), Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje daje :

 

 


OBAVIJEST

O IZRADI  IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA

UREĐENJA GRADA PAGA

 

 

 


Grad Pag

Upravni odjel za komunalni sustav i

prostorno uređenje

Klasa:350-01/10-01/7

Ur.broj:2198/24-30-10-22

Pag, 08. prosinca 2010.god.