4. Obavijest o JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA PAGA

 

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine» broj 76/07.), Odluke o izradi UPU grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga br. 3/08) i Zaključka Gradonačelnika Grada Paga  od 04. siječnja 2011. godine, nositelj izrade Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje, objavljuje:


JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

GRADA PAGA


1.    Provodi se javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja grada Paga. Tijekom trajanja javne rasprave Prijedlog urbanističkog plana uređenja  grada Paga izložit će se na javni uvid u prostorijama gradske vijećnice Grada Paga, Branimirova 1, svakog radnog dana osim subote u vremenu od 9,00 do 14,00 sati, i to od 14. siječnja do 01. ožujka 2011. godine.


2.    Javno izlaganje održat će se u prostorijama gradske vijećnice dana 09. veljače 2011. godine u 11,00 sati. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na   Prijedlog urbanističkog plana uređenja grada Paga sudionici u javnoj raspravi mogu dostaviti Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno uređenje, tijekom javne rasprave, a najkasnije do 01.ožujka 2011. godine.


3.    Pisana očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe sudionici javne rasprave mogu upisati u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog urbanističkog plana uređenja grada Paga. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.


GRAD PAG

Upravni odjel za komunalni sustav i

prostorno uređenje


Klasa:350-01/11-01/1

Ur.broj:2198/24-30-11-2

Pag, 05.siječnja 2011.god.