Udruga uzgajivača paške ovce „Rogujica" iz Paga, podnijela je 20. lipnja 2013. godine Ministarstvu poljoprivrede Zahtjev za registraciju oznake izvornosti naziva „Paška janjetina".

Sukladno zakonskoj proceduri, nakon provedene evaluacije Zahtjeva i Specifikacije proizvoda od strane stručnog Povjerenstva te pojedinih izmjena i dopuna u dokumentaciji koje je Udruga morala izvršiti, Zahtjev za registraciju oznake izvornosti naziva „Paška janjetina" usvojen je u siječnju ove godine. Obavijest o istome objavljena je u "Narodnim novinama", čime je, kao dio nacionalnog postupka, bilo omogućeno svakoj pravnoj ili fizičkoj osobi sa legitimnim interesom, a koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj, uložiti prigovor na Zahtjev u roku od 30 dana. Budući nije zaprimljen niti jedan prigovor, Ministarstvo poljoprivrede je 5. ožujka ove godine donijelo Rješenje o prijelaznoj nacionalnoj zaštiti naziva „PAŠKA JANJETINA" - oznaka izvornosti.

 

Prijelazna nacionalna zaštita označava vremenski period koji traje od datuma podnošenja zahtjeva za registraciju oznake Europskoj komisiji, koja provodi postupak na razini Europske unije te donosi konačnu odluku o registraciji oznake na razini cijele Europske unije. Donošenjem odluke Europske komisije prestaje važiti tzv. prijelazna nacionalna zaštita a naziv proizvoda postaje zaštićen od neovlaštenog korištenja i zlouporabe na cijelom tržištu Europske unije.

Slijedeći korak koji Udruga uzgajivača paške ovce „Rogujica" iz Paga mora poduzeti je pokretanje postupka utvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda, a kojeg provodi kontrolno tijelo ovlašteno od strane Ministarstva poljoprivrede. Nakon toga, Udruga će posredstvom Ministarstva podnijeti Europskoj komisiji zahtjev za registraciju zaštićene oznake izvornosti naziva
"Paška janjetina" na razini EU.

Nazivi proizvoda zaštićeni prijelaznom nacionalnom zaštitom kao zaštićena oznaka izvornosti, zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla ili zaštićena oznaka zajamčeno tradicionalnog specijaliteta imaju jednaku pravnu zaštitu kao i proizvodi zaštićeni na razini Europske unije, ali je važeća samo na teritoriju Republike Hrvatske. Za vrijeme trajanja prijelazne nacionalne zaštite na tržištu se mogu pod zaštićenim nazivom nalaziti samo proizvodi za koje je izdana Potvrda o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom.

IZVOR: Ministarstvo poljoprivrede RH

0
0
0
s2smodern