Upravni odjel za prostorno uređenje i gospodarstvo na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Paga za 2022. godinu namijenjenih financiranju programa , projekata i javnih potreba ( Klasa :402-03/22-30/1; URBROJ: 2198/24-04/01-2 )  i članka 19. Pravilnika o financiranju programa, projekta i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Paga ( Službeni glasnik Grada Paga 1/17, 1/18 i 3/19 ) dana 18. veljače 2022. godine raspisuje

Javni natječaj za financiranje programa i projekata javnih potreba sredstvima proračuna Grada Paga  za 2022. godinu

Dokumenti:

            Godišnji plan za 2022. godinu - pogledaj

 1. Pravilnik o financiranju programa i projekta javnih potreba sredstvima proračuna Grada Paga - pogledaj
 2. Tekst natječaja - pogledaj
 3. Upute za prijavitelje - pogledaj
 4. Obrazac B1 Opći podatci o prijavitelju, - pogledaj
 5. Obrazac B2 Opis programa ili projekta, - pogledaj
 6. Obrazac B3 Proračun programa ili projekta, - pogledaj
 7. Obrazac B4 Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja, - pogledaj
 8. Obrazac B5 Izjava o nekažnjavanju - pogledaj
 9. Obrazaca 6. Ugovor - pogledaj
 10. Obrazac 7. Opisni izvještaj - pogledaj
 11. Obrazac 8. Financijski izvještaj - pogledaj
 12. Obrazac B6-za ocjenu kvalitete prijave - pogledaj