cz
Gradska uprava Grada Paga radi sa strankama od 9,00-12,00 sati ponedjeljkom i četvrtkom, uz obaveznu prethodnu najavu.
Uredovno vrijeme pisarnice, za rad sa strankama, je svakim radnim danom od 9,00 do 12,00 sati.


Izbori za zastupnike za Hrvatski sabor 2020

Novosti & Aktualnosti

25 Lipanj 2020
24. lipnja 2020. godine Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je nove odluke vezano za privremenu zabranu prelaska preko ...
23 Lipanj 2020
23. lipnja 2020. godine s početkom u 9 sati održana je telefonska sjednica stožera Civilne zaštite Grada Paga zbog novonastale situacije u ...
23 Lipanj 2020
Turistička zajednica Grada Paga raspisuje Javni poziv za prijavu rješenja suvenira Grada Paga u 2020. godini. Pravo sudjelovanja na Javnom ...
26 Lipanj 2020
Djelatnici tvrtke CIKLON d.o.o. za sanitarnu zaštitu čovjekove okoline, Zadar provesti će mjere suzbijanja odraslih oblika komaraca (adulticidne dezinsekcije) na području Vašeg Grada. Suzbijanje komaraca obaviti će se metodom hladnog orošavanja uz uporabu stroja koji aplicira kapljice insekticida u ULV spektru, čime se postiže bolje prekrivanje prostora i veća efikasnost.

Obavijesti

 • 19. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA

  Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i

  više informacija
 • Objava biračima

  Predsjednik Republike Hrvatske je 20. svibnja 2020.godine donio Odluku o

  više informacija
 • Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora KLASA: 372-03/20-30/6, URBROJ: 2198/24-04/01-20-1

  Na temelju članka 3. i 7. Odluke o poslovnim prostorima

  više informacija
 • Natječaj za davanje u zakup javne površine KLASA: 363-05/20-50/25, URBROJ: 2198/24-04/01-20-1

  Natječaj za davanje u zakup javne površine KLASA: 363-05/20-50/25, URBROJ:

  više informacija
 • Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Paga za 2020. godinu

  Na temelju članka 5. Uredbe o postupku izdavanja koncesijskog odobrenja

  više informacija
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33

17. Natječaj za imenovanje pročelnika Ureda Grada

 

GRAD PAG

Klasa: 112-01/11-01/10

Ur. br.: 2198/24-30-11-1

Pag, 26. travnja 2011.g.

 

Na temelju čl. 19 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08), Gradonačelnik Grada Paga raspisuje

 

 

NATJEČAJ   za imenovanje

pročelnika Ureda Grada

 

 

Uvjeti:

- magistar struke ili stručni specijalist pravne struke

- položen državni stručni ispit

-5 godina radnog iskustva u struci

 

Osim navedenih uvjeta, kandidat mora ispunjavati i opće uvjete za prijem u službu iz čl. 12 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08), a u službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz čl. 15. i 16. istog Zakona.

 

Osoba se prima u službu na neodređeno vrijeme, uz obvezu probnog rada od 3 mjeseca.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo, te dokaz o nezaposlenosti.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnost kandidata te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja objaviti će se na web stranici Grada Paga (www.pag.hr). Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

 

Na web stranici Grada i oglasnoj ploči gradske uprave objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

Ako kandidat ne pristupi testiranju i intervju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

- životopis

- dokaz o hrvatskom državljanstvu ( izvornik ili preslik domovnice)

- dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili preslik diplome)

- preslik radne knjižice (uključujući stranice s radnim stažem)

- preslik uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak, ne stariji od 6 mjeseci

- vlastoručno potpisanu izjavu kako ne postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (nije potrebno ovjeriti)

 

Prijave na natječaj se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Grad Pag, Branimirova obala 1, 23250 Pag, s obveznom naznakom:" za natječaj-pročelnik Ureda Grada - ne otvaraj". Prijave se mogu dostaviti i neposredno u pisarnicu grada Paga na istoj adresi. Grad Pag zadržava pravo ne izabrati niti jednog kandidata i poništiti natječaj.

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

Gradonačelnik

Ante Fabijanić