Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN" broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08 36/09 ,150/11, 144/12 i 19/13)

s a z i v a m

2. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 11. rujna 2013.godine Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga s početkom u 10,00 sati.

 

Za sjednicu predlažem

- Verifikaciju zapisnika 1. sjednice Gradskog vijeća Grada Paga

D N E V N I R E D

1.Prijedlog ODLUKE donošenju Urbanističkog plana uređenja turističke zone KOTICA,
2. Prijedlog ODLUKE o izmjeni Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Paga,
- Vijećnička pitanja.

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Paga
Zlatko Šuljić ,v.r.

0
0
0
s2smodern