Radi predlaganja kandidata za javna priznanja Grada Paga, temeljem članka 16. ODLUKE O JAVNIM PRIZNANJIMA GRADA PAGA («Službeni glasnik» Zadarske županije broj 3/99) , gradonačelnik Grada Paga objavljuje POZIV za predlaganje kandidata za javna priznanja Grada Paga


I. Javna priznanja Grada Paga jesu:
1. IMENOVANJE POČASNIM GRAĐANINOM GRADA PAGA
2. NAGRADA GRADA PAGA ZA ŽIVOTNO DJELO
3. NAGRADE GRADA PAGA
4. ZAHVALNICA GRADA PAGA

 

II. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja iz točke I mogu dati:
- gradonačelnik Grada Paga,
- najmanje 1/3 Gradskog vijeća Grada Paga
- radna tijela Gradskog vijeća Grada Paga
- ovlaštena tijela pravnih osoba i udruga građana
- vjerske zajednice i
- političke stranke.


III. Prijedlog iz točke II mora sadržavati:
- oblik javnog priznanja za koje se osoba predlaže.
- podatke o podnosiocu prijedloga
- iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog za kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Paga, prosudbu postignutih rezultata uz odgovarajuću dokumentaciju,


IV. Rok za podnošenje prijedloga utvrđen je Odlukom o javnim priznanjima Grada Paga i utvrđen je do 28. veljače (uključujući i taj dan).

V. Prijedlozi se podnose KOMISIJI ZA PRIZNANJA GRADA PAGA, Branimirova obala1 23 250 Pag.
Radi valjane izrade prijedloga, svi zainteresirani predlagači mogu u Uredu Grada Paga dobiti izvorni primjerak Odluke o javnim priznanjima Grada Paga.


Klasa: 061-01/16-10/1
Ur.broj: 2198/24-04/01-16-1
Pag, 11. siječnja 2016


GRAD PAG
Gradonačelnik
Grada Paga
Željko Maržić,dip.ing.građ,v.r.

0
0
0
s2smodern