Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN" broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08 36/09 ,150/11, 144/12 i 19/13) i članka 52. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/09 i 3/13)
s a z i v a m

6. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 28. prosinca 2015.godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga s početkom u 10,30 sati.

 

Za sjednicu predlažem
- Verifikaciju zapisnika 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Paga

D N E V N I  R E D

1. Prijedlog Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića "Paški mališani" Pag
Prijedlog:
2. II Izmjene i dopune PRORAČUNA GRADA PAGA za 2015.godinu i projekcije za
2016. i 2017. godinu
2.1. ODLUKE o izvršavanju PRORAČUNA GRADA PAGA za 2015.godinu,
2.2. I Izmjene i dopune PROGRAMA javnih potreba u školstvu za 2015.godinu,
2.3. I Izmjene i dopune PROGRAMA javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2015.godinu,
2.4. Izmjene i dopune PROGRAMA javnih potreba u kulturi za 2015.godinu,
2.5. I Izmjene i dopune PROGRAMA javnih potreba u sportu za 2015.godinu,
2.6. I Izmjene i dopune PROGRAMA javnih potreba za udruge za 2015.godinu,
2.7. I Izmjene i dopune PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture za 2015.g,
2.8. PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015.godinu
3. Prijedlog ODLUKE o izmjeni ODLUKE o izradi III izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Grada Paga,
4. Prijedlog ODLUKE o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju lokalnog udjela pri
uspostavi i izgradnji Centra za gospodarenje otpadom "Biljane Donje"
5. Prijedlog ODLUKE o davanju suglasnosti na sklapanje izvansudske nagodbe sa
Republikom Hrvatskom vezano za zem.čest. 7310/1 k.o. Pag,
6. Prijedlog ODLUKE o osnivanju trgovačkog društva (za pružanje audio usluga)
- Vijećnička pitanja.


Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Paga
Edo Komadina,v.r.

0
0
0
s2smodern