Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN" broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08 36/09 ,150/11, 144/12 i 19/13) sazivam 3. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 27. srpnja 2015.godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga s početkom u 12,00 sati.

Za sjednicu predlažem


- Verifikaciju zapisnika 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Paga

D N E V N I   R E D

Razmatranje prijedloga:

 • 1.ODLUKE o komunalnom redu,
 • 2.1.ODLUKE o izmjeni djelatnosti javne ustanove u kulturi Centra za kulturu i
 • informacije Pag,
 • 2.2. ODLUKE o izmjeni Odluke o osnivanju Centra za kulturu i informacije Pag,
 • 2.3. ODLUKE o davanju suglasnosti na STATUT javne ustanove u kulturi „Centar
 • za kulturu i informacije Pag",
 • 3. ODLUKE o dopuni Odluke o reguliranju prometa na području Grada Paga,
 • 4. ODLUKE o izmjeni Odluke o autotaksi prijevozu,
 • 5.ODLUKE o jednostranom otkazu Ugovora o koncesiji građevinskog zemljišta radi
 • građenja i uređenja zabavno športsko rekreativnog centra u Gradu Pagu od
 • 10.svibnja 2001.godine,
 • 6.ODLUKE kojom se ovlašćuje gradonačelnik Grada Paga na potpisivanje Sporazuma
 • o preuzimanju otpada s EKO d.o.o.
 • 7.ZAKLJUČKA o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje Grada Paga.
 • - Vijećnička pitanja

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Paga
Edo Komadina,v.r.

0
0
0
s2smodern