Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN" broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08 36/09 ,150/11, 144/12 i 19/13)  s a z i v a m
1.sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 22. travnja 2015.godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga s početkom u 12,00 sati.


Za sjednicu predlažem
- Verifikaciju zapisnika sa Konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Paga
D N E V N I  R E D

 

 • 1. Razmatranje Izvještaja o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2014.godine:
 • 1.1.Komunalno društvo Pag d.o.o.
 • 1.2.Čistoća Pag d.o.o.
 • 1.3.Pag II d.o.o
 • 1.4.Gradska knjižnica Pag
 • 1.5.Dječji vrtić „Paški mališani" Pag
 • 1.6. Centra za kulturu i informacije Pag

Razmatranje prijedloga:

 • 2. PRORAČUNA GRADA PAGA za 2015.godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
 • 2.1. ODLUKE o izvršavanju PRORAČUNA GRADA PAGA za 2015.godinu,
 • 2.2 PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015.god.,
 • 2.3. PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture za 2015.godinu,
 • 2.4. PROGRAMA javnih potreba u predškolstvu za 2015.godinu,
 • 2.5. PROGRAMA javnih potreba u školstvu za 2015.godinu,
 • 2.6. PROGRAMA javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2015.godinu,
 • 2.7. PROGRAMA javnih potreba u kulturi za 2015.godinu,
 • 2.8. PROGRAMA javnih potreba u sportu za 2015.godinu,
 • 2.9. PROGRAMA javnih potreba za udruge za 2015.godinu
 • 3. Prijedlog ODLUKE o dugoročnom zaduživanju radi izgradnje dječjeg vrtića u
 • gradu Pagu,
 • 4. Prijedlog ODLUKE o kratkoročnom zaduženju putem okvirnog kredita po
 • poslovnom raĉunu
 • 5. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
 • infrastrukture za 2014.godinu,
 • 6. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
 • za 2014.godinu,
 • 7. Davanje suglasnosti za sklapanje Ugovora o uređenju građevinskog zemljišta
 • ( UPU-a Paška rebra 3 – zapad),
 • 8. Prijedlog ODLUKE o izradi strategije razvoja turizma na području Grada Paga,
 • - Vijećniĉka pitanja.

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Paga
Edo Komadina,v.r.

0
0
0
s2smodern