1. NATJEČAJ za "Višeg stručnog suradnika za pripremu i vođenje projekata"

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

GRAD PAG

Klasa: 023-05/10-01/14

Ur.br.: 2198/24-30-10-2

Pag, 16.studeni 2010.g.


Za kandidate prijavljene na natječaj za radno mjesto „viši stručni suradnik za pripremu i vođenje projekata“objavljenog na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

 

I. PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

 

-Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine br. 41/01- pročišćeni tekst, 55/01, 76/10 i 85/10)

-Zakon o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04 (Uredba) i 178/04, 38/09 i 79/09)

-Zakon o općem upravnom postupku  (Narodne novine 47/09)

-Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08)

-Ovršni zakon (Narodne novine br.57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05 i 67/08)

-Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine br.110/07, 125/08)

 

II. PRAVILA TESTIRANJA


Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđenja identiteta.

Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja radi prethodne provjera znanja i sposobnosti kandidata.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju.
Za svaki dio provjere (pismeni test i intervju) kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

-         koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama

-         koristiti mobitel ili kakva druga komunikacijska sredstva

-         napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija

-         razgovarati sa ostalim kandidatima niti na bilo koji način remetiti koncentraciju kandidata

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.


III. MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA


Testiranje će se održati dana 23.studenog 2010. godine ( utorak ) s početkom u 8,00 sati u vijećnici Grada Paga, Branimirova obala 1, Pag


IV.  OPIS POSLOVA


-prisilna naplata svih gradskih prihoda

-praćenje propisa koji se odnose na postojeće ili nove gradske prihode

-sudjeluje u postupcima javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi (priprema odluka, priprema dokumentacije potrebnu u postupku javnog nadmetanja i slično)

-priprema projekata koji se sufinanciraju iz fondova Europske unije, njezinih institucija, zemalja članica, Ministarstva i Županije, te praćenje realizacije

-praćenje propisa i prakse, te natječaja radi financiranja projekta iz fondova Europske unije, njezinih institucija, zemalja članica, Ministarstva i Županije

-briga o rokovima radi pravovremenog upućivanja zahtjeva i pripreme projekata

-priprema projekata po sistemu javno-privatnog partnerstva

-obavlja druge poslove koji su mu dati u nadležnost zakonom i drugim propisima, te po nalogu pročelnika i gradonačelnika


V. PODACI O PLAĆI


Osnovna plaća je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

Predsjednica povjerenstva

Maja Maračić