Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne Novine“ broj 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i članka 41. Statuta Grada Paga („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 5/21) te Odluke Gradskog vijeća Grada Paga (Klasa: 932-01/18-10/87, ur. broj: 2198/24-05/01-18-21, od 16.09.2021.), Gradonačelnik Grada Paga objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Paga - pogledaj natječaj