cz
Gradska uprava Grada Paga radi sa strankama od 9,00-12,00 sati ponedjeljkom i četvrtkom, uz prethodnu najavu.
Uredovno vrijeme pisarnice, za rad sa strankama, je svakim radnim danom od 9,00 do 12,00 sati.


Novosti & Aktualnosti

27 Listopad 2020
Grad Pag je pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo zaštitio pašku čipku. Zaštitom Paške čipke Grad Pag postao je jedini davatelj ...
14 Listopad 2020
Grad Pag je na temelju javnog poziva (JP ZO 1/2020) za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme za gospodarenje otpadom na otocima ...
13 Listopad 2020
U organizaciji Konobe Davor i udruge Bartol Kašić u Dinjiškoj na otoku Pagu završio je 4. turnir u briškuli i trešeti na kojem je ...
28 Listopad 2020
Temeljem Javnog poziva za prijavu rješenja suvenira Grada Paga za 2020. godinu kojeg je objavila Turistička zajednica Grada, Povjerenstvo za odabir rješenja suvenira donijelo je Odluku o dodjeli oznake ORIGINALNI SUVENIR GRADA PAGA 2020. godine slijedećim suvenirima:

Obavijesti

 • Obavijest o suzbijanju štetnih glodavaca

  Djelatnici tvrtke CIKLON d.o.o. za sanitarnu zaštitu čovjekove okoline, Zadar

  više informacija
 • Poziv za 21.sjednicu Gradskog vijeća Grada Paga

  Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i

  više informacija
 • Javni poziv u svrhu evidentiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Paga

  Javni poziv u svrhu evidentiranja nerazvrstanih cesta na području Grada

  više informacija
 • Javni poziv za prikupljanje ponuda za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu RH za potrebe pašarenja

  Na mrežnim stranicam Hrvatskih šuma je objavljen Javni poziv za

  više informacija
 • Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Paga

  Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Paga KLASA: 932-01/20-10/57,

  više informacija
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34

16. N A T J E Č A J  za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga (tzv. Vanga)

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

GRAD PAG

Upravni odjel za komunalni sustav

i prostorno planiranje

Klasa:372-01/11-01/11

Ur.broj:2198/24-30-11-2

Pag, 26.travnja 2011.

 

Na temelju članka 6.st.3. Zakona o zakupu poslovnog prostora (N.N. 91/96 ,124/97 i 174/04), članka 6.i 7. Odluke o poslovnim prostorima Grada Paga («Službene novine» Ličko-senjske županije broj 4/93 i «Županijski glasnik» Županije Ličko-senjske broj 2/97) i članka 32. Statuta Grada Paga („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 5/09), Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje na temelju Odluke gradonačelnika Grada Paga dana 26.travnja 2011.godine, raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Paga

 

1. Predmet zakupa je poslovni prostor koji se nalazi u gradu Pagu na z.č. 7322/3(kat.br. 12233/1, 12233/2 obje k.o. Pag) tzv. «VANGA» (centrala Prosika) , na adresi Prosika bb, ukupne površine 175,50 m2 od čega je 65 m2 skladišni prostor.

 

2. Predmetni poslovni prostor daje se u zakup na vrijeme od 01.(jedne)godine radi obavljanja ugostiteljske djelatnosti s tim da djelatnost obavlja sezonski i to u vremenu od 01.06.2011. do 01.12.2011.godine.

 

3. Zakupnik će koristiti predmetni poslovni prostor i plaćati zakupninu od 01.06 do 01.12. tekuće godine (sezonski) s obzirom na prirodu djelatnosti koja se obavlja samo sezonski. Zakupac je suglasan da zakupnik obavlja djelatnost, pored navedenog razdoblja (sezona) i u dane karnevala i blagdana (Sukladno Zakonu o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj „Narodne novine“ broj 33/96, 96/01, 13/02, 112/05, 59/06 i 55/08).

 

4. Početna zakupnina za poslovni prostor iznosi 26,00 kn /m2 mjesečno za poslovni prostor odnosno 13,00 kn /m2 za skladišni prostor što uvećano za 20% radi obavljanja ugostiteljske djelatnosti iznosi:

 

110,50 m2 X 26,00 kuna = 2.873,00 kn za poslovni prostor

65 m2 X 13,00 kuna = 845,00 kn za skladišni prostor

pa početna mjesečna zakupnina iznosi 3.718,00 + 20 % iznosi 4.461,60 kn

mjesečno x 6 mjeseca = 26.769,60 kn

 

5. Zakupnik je pored navedene zakupnine dužan podmiriti i troškove električne energije u iznosu od 15.000,00 kuna( 6 x 2.500,00 kn)

 

6. Sudionici u Natječaju dužni su položiti jamčevinu u iznosu od 10% od početne godišnje zakupnine. Uplata jamčevine vrši se u korist žiro račun PRORAČUNA GRADA PAGA, broj 2402006-1831600006 s pozivom na broj:

 

za fizičke osobe 22 5738 – OIB

za pravne osobe 21 5738 – OIB

 

Ugovor o zakupi poslovnog prostora kojim će se regulirati međusobna prava i obveze

između ugovornih strana zaključiti će se u roku 8 dana računajući od dana izbora

najpovoljnijeg ponuditelja.

Ukoliko izabrani ponuditelj ne zaključi ugovor o zakupu poslovnog prostora u

spomenutom roku gubi pravo na uplaćenu jamčevinu.

 

7. Ponuda mora sadržavati:

ime i prezime i OIB (fizičke osobe) odnosno naziv i OIB (pravne osobe)

te adresu ponuđača

mjesečni iznos zakupnine koju ponuđač nudi

dokaz o uplaćenoj jamčevini – 10 % početne godišnje zakupnine

broj računa za povrat jamčevine u slučaju neuspjeha u Natječaju

 

8. Zakupnik je dužan zakupninu i električnu energiju platiti mjesečno unaprijed, i to najkasnije do 5 (petog) u mjesecu za koji se plaća po ispostavljenom računu.

 

9. Zakupnik je dužan u poslovni prostor koji je predmet ovog Natječaja ugraditi brojilo za potrošnju vode kao i brojilo za potrošnju struje o svom trošku te iste nakon isteka roka zakupa predati Gradu u vlasništvo.

 

10. Troškovi individualne potrošnje kao što su komunalna naknada i tekućeg održavanja prostora nisu predmet ugovorne cijene već će ih zakupnik plaćati prema posebno ispostavljenim računima.

 

11. Zakupodavac će otkazati Ugovor u pismenoj formi u svako doba ako zakupnik ne bude postupio u skladu sa člankom 27. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora te temeljem članka 23. Odluke o poslovnim prostorima Grada Paga.

 

12. Ugovor o zakupu sklopiti će se nakon donošenja odluke gradonačelnika i to u obliku ovršne isprave, sukladno Zakona o javnom bilježništvu ( NN broj 78/93, 29/94 i 16/07).

 

13. Troškovi vezani uz sklapanje Ugovora o zakupu, javnobilježnički trošak te sve troškove eventualnog ovršnog postupka snosi zakupnik.

 

14. Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Grada i u sredstvima javnog informiranja tj. do 11. svibnja 2011. godine (uključujući

i taj dan).

 

15. Ponude se podnose u pismenom obliku u zatvorenoj koverti na slijedeću adresu:

GRAD PAG- Branimirova obala 1, 23 250 Pag

za zakup poslovnog prostora – „Vanga“ s naznakom «Ne otvaraj»,

 

16. Za sve informacije po ovom NATJEČAJU nazvati na telefon : 023/600-832, 600-833.

 

Gradonačelnik

Ante Fabijanić v,r,