Na temelju članka 34. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12,19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20 ), članka 32. Statuta Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga broj 5/21) i članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/21) sazivam 3. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 16. rujna 2021.godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga, Branimirova obala 1, s početkom u 13,00 sati. - pogledaj dnevni red

0
0
0
s2smodern