Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12 i 19/13) i članka 52. i 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/09 i 3/13) sazivam 24. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 30. ožujka 2021.godine. Sjednica će se održati u Kneževom dvoru, Trg k. P. Krešimira IV, s početkom u 12,00 sati.                                                                                                                                                                                                                                                                    

DNEVNI RED - preuzmi

0
0
0
s2smodern