Temeljem Odluke o mjerama poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Paga (KLASA: 311-01/16-10/1, URBROJ: 2198/24-04/01-16-1 od 20. travnja 2016.) i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o mjerama poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Paga (KLASA: 311-01/16-10/1, URBROJ: 2198/24-04/01-16-21 od 31. listopada 2016., Grad Pag raspisuje

Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva Grada Paga u 2016. godini

 

Potpore se dodjeljuju kroz slijedeće mjere:

  • 1. Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata
  • 2. Subvencioniranje troškova obrazovanja, stručnih osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika

 

1.POTPORE PODUZETNICIMA ZA FINANCIRANJE PRIPREME I KANDIDIRANJE EU PROJEKTA

Grad Pag dodjeljuje nepovratne potpore za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata odnosno za: naknade za konzultante (izrada projektnih prijedloga i popunjavanje prijavnih obrazaca), izrada poslovnih planova, studije izvedivosti kao i ostale dokumentacije potrebne za kandidiranje na natječaje za korištenje sredstava iz fondova Europske unije.

Uvjeti za dodjelu potpore su: da će se investicija predviđena u projektu za koji se traži potpora realizirati na području Grada Paga, da podnositelj ne koristi druge izvore sufinanciranja za predmetnu potporu te da je projekt kandidiran ili će biti kandidiran u godini u kojoj se traži subvencioniranje, osim projekata kandidiranih tijekom 2015. za koje se može tražiti potpora tijekom 2016. te da je račun za izvršene usluge izdan u godini u kojoj je predan zahtjev za subvencioniranje.

Sufinancirat će se 50% opravdanog troška pripreme i kandidiranja projektnih prijedloga, a maksimalno do 8.000,00 kuna.

Zahtjevi se podnose na Obrascu 1. uz koji se prilaže slijedeća dokumentacija: preslika registracije (obrtnica, rješenje ili izvadak iz sudskog registra), opis projekta, preslika računa konzultanta i preslika izvoda transakcijskog računa iz kojeg je razvidno izvršenje plaćanja računa konzultanta ukoliko je plaćanje već izvršeno, indikativnu najavu natječaja, najavu, natječaj ili potvrdu prijave projekta na natječaj za korištenje sredstava iz fondova Europske unije, potvrdu Porezne uprave o stanju duga (ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) iz koje je razvidno da nema duga s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, potvrdu da nema dugovanje prema Gradu Pagu po bilo kojoj osnovi.

Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do 1. prosica 2016.

2.SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA OBRAZOVANJA, STRUČNIH OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIKA

Grad Pag dodjeljuje nepovratnu potporu za sufinanciranje troškova formalnog oblika obrazovanja te stručnog osposobljavanja za rad najviše do 50 % opravdanih troškova ili do maksimalno 3.000,00 kuna.

Zahtjevi se podnose na Obrascu 2. uz koji se prilaže se sljedeća dokumentacija:rješenje o upisu u odgovarajući registar upisa, dokaz o uplati sredstava na ime troškova obrazovanja/usavršavanja, preslika uvjerenja o završenoj edukaciji ili potvrda o položenom majstorskom/stručnom ispitu, potvrdu HZMO-a o prijavi zaposlenja za osobu za koju se traži potpora, potvrdu Porezne uprave o stanju duga (ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) iz koje je razvidno da nema duga s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, potvrdu da nema dugovanje prema Gradu Pagu po bilo kojoj osnovi.

Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do 1. prosinca 2016.

POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Ovaj Javni poziv objavljuje se na web stranici Grada Paga.

Obrasce zahtjeva za dodjelu potpora te predmetni Javni poziv moguće je preuzeti u Gradu Pagu, Branimirova obala 1, Pag i na web stranicama Grada Paga, www.pag.hr .

Zahtjev za dodjelu potpore sa potrebnom dokumentacijom podnosi se Povjerenstvu za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Grada Paga u 2016. godini na adresu: Grad Pag, Branimirova obala 1, Pag ili se predaju osobno u pisarnici Grada.

Korisnici potpore u trenutku podnošenja Zahtjeva za dodjelu potpore ne smiju imati nepodmirenih dospjelih dugovanja prema Gradu Pagu. Korisnik potpore koji je u sustavu PDV-a ne ostvaruje pravo na PDV kao prihvatljiv trošak potpore. Sredstva za mjere po ovom Javnom pozivu dodjeljuju se isključivo za troškove sa datumom fakture nakon 01. siječnja 2016. godine.

Povjerenstvo za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Grada Paga u 2016. godini može zatražiti i dodatnu dokumentaciju, a koju su korisnici potpore dužni dostaviti u naznačenom roku, a u protivnom će se takav zahtjev smatrati nepotpunim. Ako se prijave podnose na obje mjere, svaka prijava mora imati potpunu dokumentaciju. Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Sredstva potpore uplaćuju se na račun korisnika/podnositelja zahtjeva u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke Gradonačelnika.

Svaki poduzetnik kojemu se isplati potpora sukladno ovom Javnom pozivu postaje primatelj potpore male vrijednosti sukladno članku 11. Zakona o državnim potporama (Narodne novine 72/13, 141/13), te je u obvezi prilikom predaje zahtjeva predati ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac pod nazivom Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti.

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 172/03, 144/10, 77/11 i 25/13), Grad Pag obavezno je, radi upoznavanja javnosti, omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. Slijedom navedenog, smatrat će se da je poduzetnik, podnošenjem Zahtjeva za potporu koji sadrži njegove osobne podatke, na ovaj Javni poziv, uz tražene priloge, dao privolu za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama i u službenom glasilu Grada Paga sve u svrhu radi koje su prikupljeni.

  • - Odluka o mjerama poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Paga - PDF dokument  
  • - Izmjena i dopuna Odluke o poticanju poduzetništva na području Grada Paga - PDF dokument
  • - Potrebni obrasci za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora (Obrazac br. 1 - Obrazac br. 2)

 

0
0
0
s2smodern