02Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN" broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08 36/09 ,150/11, 144/12 i 19/13) sazivam 3. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 1. listopada 2013.godine Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga s početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem

 

- Verifikaciju zapisnika 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Paga

D N E V N I R E D

1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Paga 2013.godinu,
2. Prijedlog Programa mjera za pokriće manjka prihoda i primitka Proračuna Grada Paga,
3. Prijedlog I Izmjene ODLUKE o raspodjeli rezultata,


Prijedlog:
4. I Izmjene i dopune PRORAČUNA GRADA PAGA za 2013.godinu
4.2. I Izmjene ODLUKE o izvršavanju Proračuna Grada Paga za 2013.godinu,
4.3. I Izmjene i dopune PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.godinu
4.4. I Izmjene PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture za 2013.godinu,
4.5. I Izmjene PROGRAMA javnih potreba u predškolstvu za 2013.godinu,
4.6. I Izmjene PROGRAMA javnih potreba u kulturi za 2013.godinu,
4.7. I Izmjene PROGRAMAjavnih potreba u sportu za 2013.godinu,
4.8. I Izmjene PROGRAMA javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2013.godinu,
4.9. I Izmjene PROGRAMA javnih potreba za udruge za 2013. godinu,
4.10. Izmjene PLANA razvojnih programa Grada Paga za 2013. godinu,
5. Prijedlog ODLUKE o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije u Gradu Pagu,
6.1. Prijedlog PLANA davanja koncesija za razdoblje od 2014.-2016.godine,
6.2. Prijedlog GODIŠNJEG PLANA davanja koncesija za 2014.godinu,
7. Prijedlog Izmjena i dopuna STATUTA Dječjeg vrtića Paški mališani,
8. Razmatranje Izvješća o radu za razdoblje 1.siječnja do 30. lipnja 2013.godinu:
1.1 Dječjeg vrtića "Paški mališani" Pag
1.2. Gradske knjižnice Pag,
1.3. Centra za kulturu i informacije Pag,
1.4. Komunalno društvo Pag d.o.o.
1.5. Pag II d.o.o.
- Vijećnička pitanja

 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Paga
Zlatko Šuljić ,v.r.

0
0
0
s2smodern