Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN" broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08 36/09 ,150/11 i 144/12) saziva se 27. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 12. ožujka 2013.godine Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga s početkom u 10,30 sati.

 


DNEVNI RED
Prijedlog:
1. Izmjene i dopune STATUTA GRADA PAGA
2. ODLUKE o izmjenama i dopunama POSLOVNIKA Gradskog vijeća Grada Paga,
3. ODLUKE o komunalnom doprinosu,
4. ODLUKE o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u gradskom vijeću Grada Paga,
5. ODLUKE o stavljanju izvan snage Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad ima udjele odnosno dionice,
6. ODLUKE o imenovanju ulica u Gradu Pagu,
7. ODLUKE o razrješenju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za kulturu i informacije Pag,
8. ODLUKE o imenovanju ravnatelja Centra za kulturu i informacije Pag,
9. ODLUKE o dodjeli javnih priznanja Grada Paga
-NAGRADE GRADA PAGA u oblasti kulture – gospodinu Dušanu Paru
- NAGRADE GRADA PAGA u oblasti sporta – ekipi juniora ŠRD„Orada"Pag
10. ODLUKE o provođenju pripremnih radnji za davanje koncesije,
11. Razmatranje:
11.1. IZVJEŠĆA o izvršenju PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012.godinu ,
11.2. IZVJEŠĆA o izvršenju PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture za 2012.godinu,
12. Vijećnička pitanja.

0
0
0
s2smodern