avijece 03

Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12 i 19/13) i članka 52. i 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/09 i 3/13), 27. veljače 2020. godine održana je 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Paga. Na sjednici su prema dnevnom redu usvojene:


- Izmjene i dopune Proračuna Grada Paga za 2020.godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu,
- Odluka o usvajanju Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Paga za razdoblje od 2019. do 2025. godine,
- Odluka o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Paga za 2020. godinu,
- Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa Bašaca
- Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa Vodice
- Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Paga,
- Odluka o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Paga,
Na sjednici su usvojeni prijedlozi i donijete odluke o počasnom građaninu Grada Paga kao i godišnjim nagradama. Bojnik Mate Šavar, proglašen je počasnim građaninom Grada Paga, a godišnje nagrade Grada Paga Paga dobili su:
- UHVDR Grada Paga - u oblasti javnih i društvenih djelatnosti
- Moto klub Paška Bura - u oblasti javnih i društvenih djelatnosti
- Benediktinski samostan Sv. Margarite – u oblasti kulture
- Kulturno umjetničko društvo Družina - u oblasti kulture


Na sjednici je usvojena Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Paga za 2019. godinu te godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Paga s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. Donesena je i Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom redu, odluka o o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Paga za 2020. godinu, Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju Ugovora o obavljanju komunalnih poslova, Odluka o neprihvaćanju ponude u postupku javnog natječaja za povjeravanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Paga, Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi, Odluka o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste javnog dobra u općoj uporabi, Odluka o davanju suglasnosti za potpisivanje Ugovora o prodaji i prijenosu poslovnog udjela trgovačkog društva Radio Pag d.o.o. te obavijest o Odluci Povjerenstva Vlade RH u postupku podjele imovine, prava i obveza bivše Općine Pag.
“Na održanoj sjednici jednoglasno su donesene Odluke o izmjenama i dopunama Prostornog plana Grada Paga te odluke o donošenju 2 manja urbanistička plana uređenja cijelog pojasa Vodica i Bašace s kojima su stvoreni preduvjeti za dobivanje građevinske dozvole te uređenja cijelog pojasa i šetnica na tom području. Također, nije usvojen amandman koji je podnijela tvrtka CONING da se površina od 10000 m2 i parking oko hotela Pagus zatvori i na taj način otuđi od Grada Paga. Taj amandman podržao je samo vijećnik Paške stranke g. Željko Maržić, dok su ostali glasali protiv njega jer se protivi Urbanističkom planu uređenja Bašace.” - istaknuo je Ante Fabijanić, gradonačelnik Grada Paga.

0
0
0
s2smodern