djecji vrtic paski malisani pag

Pred Trgovačkim sudom u Zadru nepravomoćno je okončan parnični postupak koji se je vodio po tužbi tužitelja HM-PATRIA d.o.o. Zagreb, zastupan po Odvjetničkom društvu Grahovac, Horvat, Žapar d.o.o. iz Zagreba, protiv tuženika Grada Paga, zastupanog po odvjetniku Hrvoju Bićaniću, radi povrata iznosa od 1.865.788,55 kn zajedno sa zakonskim kamatama na navedeni iznos gdje je Trgovački sud u Zadru javno objavio presudu 30. kolovoza 2019. godine.

Radi se o sporu koji se je vodio radi povrata iznosa po osnovi bankarske garancije koju je Grad Pag po gradonačelniku Anti Fabijaniću aktivirao zbog kašnjenja u završetku radova na dječjem vrtiću "Paški Mališani" od strane izvođača te prijedlogu za određivanje privremene mjere radi blokade računa Grada Paga radi naplate istog tog iznosa prisilnim putem. Trgovački sud u Zadru odbio je tužbeni zahtjev tužitelja HM-PATRIA d.o.o. radi povrata iznosa od 1.865.788,55 Kn uvećano za kamatu, zatim je odbio isto tako zahtjev za određivanjem privremene mjere kojom se zabranjuje Gradu Pagu raspolagati novčanim sredstvima u navedenom iznosu te je ujedno naloženo tužitelju HM-PATRIA d.o.o. da Gradu Pagu nadoknadi prouzročeni parnični trošak. Obzirom da izvođač HM-PATRIA d.o.o. nije ispoštovao odredbe ugovora, gradonačelnik Ante Fabijanić, pruzimanjem funkcije gradonačelnika, izdao je nalog za naplatom bankarske garancije u visini od 10% ugovorenog iznosa po Ugovoru o izvođenju radova na izgradnji dječjeg vrtića u Pagu, od dana 22. listopada 2015. godine. Treba naglasiti da je izvođač zbog takvog, kako se sada vidi, ispravnog postupanja, podnio i kaznenu prijavu protiv gradonačelnika Ante Fabijanića, koja je odbačena kao neosnovana. Grad Pag pokrenuo je postupak za naknadu štete na osnovi nedostataka u izvođenju građevinskih radova na dječjem vrtiću "Paški Mališani" koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Zadru.

0
0
0
s2smodern