electric car 734573 960 720

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je dana 22.svibnja 2019. godine u Narodnim novinama br.52/19 i mrežnoj stranici Fonda Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila određenim kao korisnici sredstava Fonda 2019. g.


Na objavljeni Javni poziv Dječji vrtić Paški mališani,Pag u suradnji s Osnivačem ,Grad Pag je podnio dana 22.svibnja 2019. g. zahtjev za sufinanciranje kupnje vozila te je dostavio svu potrebnu dokumentaciju predviđenu uvjetima Javnog poziva. U predviđenom postupku utvrđeno je da dječji vrtić putem dostavljenog zahtjeva u cijelosti ispunjava uvjete Javnog poziva i uvjete utvrđene općim aktima Fonda. Također je utvrđeno da se predmetnim projektom ostvaruju uštede energije , smanjenje emisije stakleničkih plinova i ostalih štetnik tvari. Odlukom o sufinanciranju kupnje energetsko učinkovitih vozila odobravaju se Dječjem vrtiću Paški mališani,Pag financijska sredstava od 80.000,00 kuna s PDV-om ,a ostatak do pune cijene vozila financirat će dječji vrtić u suradnji s Osnivačem.
Dječji vrtić Paški mališani,Pag na dodjeli financijskih sredstava zahvaljuje Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost , Gradu Pagu i Gradonačelniku na suradnji i potpori u realizaciji prijavljenog projekta .

0
0
0
s2smodern