Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN" broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08 36/09 ,150/11, 144/12 i 19/13) i članka 52. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/09 i 3/13) sazivam 10. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 2. kolovoza 2016. godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga s početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem
- Verifikaciju zapisnika 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Paga

D N E V N I    R E D


Prijedlozi:
1.ODLUKA o izradi Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija,
2. II Izmjene PRORAČUNA GRADA PAGA za 2016.godinu i projekcije za 2017. i 2018.godinu.
2.1. I Izmjena i dopuna PROGRAMA javnih potreba u kulturi za 2016. godinu,
2.2. I Izmjena i dopuna PROGRAMA javnih potreba u sportu za 2016. godinu
2.3. I Izmjena PROGRAMA javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2016. godinu.
2.4. II Izmjena i dopuna PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu,
2.5. I Izmjena i dopuna PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu,
3. II Izmjena ODLUKE o korištenju sredstava iz dodatnog udjela poreza na dohodak ostvarenog na području Grada Paga za realizaciju projekta izgradnje zgrade Dječjeg vrtića "Paški mališani"u Pagu
4. ODLUKA o izradi III izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Paga,
5. ODLUKA o izradi I izmjena i dopuna UPU turističke zone Paška rebra 3- zapad.
6. ODLUKA o poništenju postupka davanja koncesija za javne usluge pražnjenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama,
7. IZMJENA I DOPUNA PLANA davanja koncesija za razdoblje od 2014.-2016.godine,
8. IZMJENA I DOPUNA GODIŠNJEG PLANA davanja koncesija za 2016.godinu,
9. ODLUKA o dopuni ODLUKE o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste javnog dobra u općoj uporabi,
10. ODLUKA o priključenju na vodne komunalne građevine,
- Vijećnička pitanja.


Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Paga
Edo Komadina,v.r.

0
0
0
s2smodern