Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN" broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08 36/09 ,150/11, 144/12 i 19/13) i članka 52. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/09 i 3/13)
s a z i v a m

8. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 12. svibnja 2016.godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga s početkom u 11,00 sati.

 

Za sjednicu predlažem
- Verifikaciju zapisnika 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Paga

DNEVNI RED


Prijedlozi:
1. ODLUKE o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja ŠIMUNI,
2.ANALIZA stanja sustava civilne zaštite na području Grada Paga u 2015.godini,
3. SMJERNICE za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području
Grada Paga za razdoblje od 4 godine (od 2016-2020 godine),
4. PLAN RAZVOJA sustava civilne zaštite na području Grada Paga,
5. Razmatranje Izvještaja o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2015.godine:
5.1.Komunalno društvo Pag d.o.o.
5.2.Čistoća Pag d.o.o.
5.3.Pag II d.o.o
5.4.Gradska knjižnica Pag
5.5.Dječji vrtić „Paški mališani" Pag
5.6. Centra za kulturu i informacije Pag
6. ODLUKE o utvrđivanju ekonomske cijene usluga Dječjeg vrtića Paši mališani,
7. ODLUKE o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Paški mališani Pag
8. ODLUKE o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Paga za 2016. godinu
9. IZVJEŠĆE o radu Gradonačelnika za razdoblje travanj prosinac 2015.godine,
10.IZVJEŠĆE o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2015.godinu,
11. IZVJEŠĆE o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015.godinu.
12. ODLUKE o javnim priznanjima Grada Paga,
13. ODLUKE o osnivanju Odbora za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata,
14. ODLUKE o imenovanju članova Odbora za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata,

Imovinsko-pravna pitanja
15. ODLUKE o raspisivanju Natječaja za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Paga
(334/428 dijela zem.čest. 85/6 k.o. Dinjiška površine 69 m2),
16. ODLUKE o davanju suglasnosti za ozakonjenje objekta izgrađenog na k.č. 2723/1,
k.o. Kolan (Vladimir Fabijanić)
17.ODLUKE o davanju suglasnosti za ozakonjenje objekta izgrađenog na k.č. 12570,
k.o. Pag ( Višnja Ledinščak),
18. ODLUKE o davanju suglasnosti za ozakonjenje objekta izgrađenog na k.č. 12605 i 12606,
k.o. Pag (Ante Tičić)
19.ODLUKE o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi ( Manda Perc i Zdenka
Milohnaja-Kiš),
20. ODLUKE o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k..č. 2227/1 k.o. Dinjiška
(Fračin)
- Vijećnička pitanja.


Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Paga
Edo Komadina,v.r.

0
0
0
s2smodern