Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN" broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08 36/09 ,150/11, 144/12 i 19/13) i članka 52. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/09 i 3/13) saziva se 5. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 10.prosinca 2015.godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga s početkom u 10,30 sati.

 

Za sjednicu predlažem
- Verifikaciju zapisnika 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Paga

D N E V N I R E D
Prijedlog:
1. PRORAČUNA GRADA PAGA za 2016.godinu i projekcije za 2017. i 2018.godinu
1.1. ODLUKE o izvršavanju PRORAČUNA GRADA PAGA za 2016.godinu,

2. Prijedlog ODLUKE o zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke
sezone,

- Vijećnička pitanja.

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Paga
Edo Komadina,v.r.

0
0
0
s2smodern